Labeler

LABELLER

สร้างความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน

Working Concept

  1. ใช้สำหรับขวด ขวดแก้ว / PET หรือ PP ที่มีรูปทรงแข็งแรงทรงกระบอกเท่านั้น
  2. ใช้ในการปิดฉลากด้านข้างขวดได้ 1 ตำแหน่ง
  3. ใช้กับกระดาษแบบกระดาษ ยึดติดกับขวดโดยกาวที่มีความหนืดที่เหมาะสม
  4. เครื่องติดฉลาก ใช้งานร่วมกับชุดสายพาน Top Chain

General Information

  1. ขวดจะลำเลียงเข้าเครื่องปิดฉลากโดยชุดสายพาน Top Chain เข้าไปยังชุดฟีสกรู
  2. ฟีสกรูทำหน้าที่แบ่งระยะห่างของแต่ละขวดเพื่อส่งเข้ายังตำแหน่งการติดฉลาก
  3. เมื่อเข้ายังตำแหน่งติดฉลากและขวดวิ่งผ่าน Sensor ชุดจ่ายฉลากจะสั่งให้กาวทาบนฉลาก
  4. หลังจากฉลากได้ทากาวแล้ว ขณะเดียวกันขวดเคลื่อนที่บนสายพาน มายังจุดติดฉลากที่ด้านข้างของขวด
  5. หลังจากฉลากเริ่มติดด้านข้างขวดแล้ว ตัวขวดจะหมุนเข้ายังชุดฟองน้ำเพื่อรีดฉลากให้แนบสนิทกับขวด
  6. เมื่อเสร็จแล้วจะถูกสายพานแบบ Top Chain Conveyor เพื่อไปยัง Station ต่อไป
Top