Capper & Sealer

CAPPER & SEALER

การปิดฝาและการซีล

CAPPER & SEALER

ใช้สำหรับปิดฝาในทุกรูปแบบ เช่น ฝาพลาสติกขันเกลียว, ฝาแมกซี่, ฝากด, ฝาเขี้ยว (LUG CAP), ฝาจีบ, ฝารีดเกลียว, ฟอล์ย, ฟิล์ม, และอีกหลายๆ รูปแบบการใช้งาน โดยใช้ระบบกลและไฟฟ้าในการทำงานรวมถึงการใช้เครื่องปิดฝาที่สม่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพการปิดฝาหรือชีลออกมาอย่างสวยงาม.

Top