Depalletizer Layout 2

Depalletizer Layout 2

เครื่องป้อนขวดเข้าสู่สายพาน

Depalletizer Layout 2

ใช้ในการลำเลียงขวดออกจากพาเลทให้เป็นเรียงเดี่ยว โดยสามารถใช้ได้กับกระป๋องในขวดแก้ว เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ต้องการการใช้คนในการป้อนขวดเข้าสู่กระบวนการผลิต

Top