People

People

การมีส่วนร่วม ร่วมกัน

บุคลากร

ภายใต้แนวคิดที่ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน ตลอดจนมีการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เคารพความหลากหลาย ยอมรับทุกความแตกต่าง

บริษัทยึดมั่นในการเคารพความแตกต่างที่หลากหลายของพนักงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน โดยบริษัทมีการบริหารความหลากหลายและความแตกต่าง อย่างเหมาะสม  ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูด และรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศักยภาพ และความสามารถของพนักงานมาใช้ได้สูงสุด

Top