Packing

PACKING

ระบบแพคกิ้ง

PACKING

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้การบรรจุหีบห่อสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้อุปกรณ์แพ็คกิ้งเพื่อปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องสินค้าประเภทของกินและและสินค้าแปรรูปต่าง ๆ ก่อนนำไปขนส่ง

Top