Maintenance program

Maintenance program

การดำเนินงาน การบำรุงรักษา

โปรแกรมการบำรุงรักษา

การประเมินเบื้องต้น

เข้าตรวจเช็คเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบระดับการบํารุงรักษา หรือ ตรวจสอบคุณภาพ, เข้าช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมและแก้ไข

‎รายการชิ้นส่วนอะไหล่

แนะนำการบำรุงรักษากรณีเร่งด่วน และลำดับรายการซ่อมบำรุง ให้คำแนะนำสำหรับการจัดซื้อชิ้นส่วน ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน

โปรแกรมการบํารุงรักษาคุณภาพ

ปรับให้เข้ากับความต้องการและแผนการผลิต‎ พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร

สับเปลี่ยนชุดอุปกรณ์

การซ่อมบํารุงนอกสถานที่ และนอกสายการผลิต เพื่อปรับปรุงความพร้อมของเครื่องจักรสําหรับการผลิต

เข้าแก้ไขปรับปรุง

ติดตั้งส่วนประกอบหลัก อุปกรณ์เสริมแบบใหม่โดยสมบูรณ์

Top